تو...

روزی هـ ــزار بآر بایـ ــد برای دوستانم توضیح بدهم،

که در دنیـ ــای بیرون از شعرهـ ـآیم،

پای هیچ عشقی وسط نیستـــ،

بـ ـآور که نمی کُننـ ــد،

جان تـــو رآ قسمـ میخورم!!!  

/ 1 نظر / 24 بازدید
سارا

مـــات شــدم از رفـتنت ...هیــچ مـیز ِ شطـرنجی هـم !در مــیان نـــبـود ،ایـن وســط ..فــقط یـک دل بـــود !!کـه دیگــر نـیست