به سراغ من اگر می ایی

به سراغ من اگر می ایی،
تند و اهسته چه فرقی دارد؟؟؟
تو به هر جور دلت خواست بیا!
مثل سهراب دگر...
جنس تنهایی من چینی نیست
که ترک بردارد
مثل اهن شده چینی نازک تنهایی من
توفقط...
زود بیا!!!!

...

دوست خوب داشتن بهتر از تنهایی و تنهایی بهتر از با هر کس بودن است …

.....

نفسم، تو در شمالی و من در جنوب. کاش دستی نقشه را از میانه تا کند …هم رنگ تمام آرزوهای منی
غارتگرجان ومال و دنیای منیبی تونفس کشیدنم ممکن نیست
------------
ساده بگویم که همه دنیای منی …اگر دوستم داری بلند فریاد بزن حتی اگرنشنوم باورت می کنم عشقم …
-------------
گاهی فرار می کنم از فکر کردن به تو مثل رد کردن آهنگی که خیلی دوستش دارم …
--------------
تمام قندهای توی دلم را آب کردم برای تو، تویی که چایت را همیشه تلخ می خوری ...
--------------


وقتی کسی رو دوست داری، این یه چیزه !وقتی کسی تو رو دوست داره، این یه چیز دیگه !اما وقتی کسی رو دوست داری که تو رو دوست دارهاین یعنی همه چیز !
------------


پرسیدند: دوستش داری؟گفتم: دنیای من استگفتند: دوستت دارد؟گفتم: تنها سوال من است

------

آنان که بودنت را قدر نمی دانند رفتنت را نامردی میخوانند …

---

زندگی رقص واژگان است :یکی به جرم تفاوت تنهاست و یکی به جرم تنهایی متفاوت!!!!!


هوا گرفته بود.باران میبارید...کودکی اهسته گفت: خدایا گریه نکن درست میشه...


با چتر باشم یا بدون چتر ، فرقی نمی کند ، بی دوست خیس بارانم

-----

در یک ساعت میشه یک نفر رو دوست داشت،در یک روز میشه عاشقش شد با یک نگاه،امایک عمر طول میکشه تا فراموشش کنى!؟

----

خواستم انقدر کمیاب شوم تادلی برایم تنگ شود نمیدانستم فراموش میشوم...

/ 1 نظر / 22 بازدید