مثل همیشه

 یکـــ فنجاט  چاے داغْــ ...

و باراטּ ...

و هَــوایے کــہ هَــوایے امْــ کرده ...

انگار آسْماטּ همْــ بَدشـ نمے آید

پا بــہ پاے دلَــمْــ ببارد

پاورچین پاورچین ...

بــہ خاطراتتــ سَر میزنمْــ

دُزدکے عکسهایتــ را میبینمْــ

میدانمْــ کــہ قُـ ـ ـولْــ داده بودمْــ ...

دیگر نبضــِ ایــטּ رابطــہ مُـ ـ ـرده را نگیرمْــ !

ولے ...

دلْــ اَستــ دیگر 

زبآטּ نمے فَـــهمد ! 

اَصلا تقصیر آسماטּ اَستـــ

کــہ مَرا بے قَــرار تُـو مے کُـند

خُودشْــ مے بارد و سَـبُـکــ مے شَــود

مـטּ باز مثلــِ هَمیشـہ پُـر اَز غََـمــِ دوریتْــ سنگیـטּ تر ....

/ 89 نظر / 45 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر تنها

دِلـَـــــمــ ؛ گـ ـاهے میــگیـــ ـرَد ! گـ ـاهے میــ ـسوزَد ! ... و حَتے گــ ـاهے ، گــ ـاهے نـَ ـه خِیــلے وَقتـــ هـ ـا ... میـــ ـشِکَند ! امــ ـا هَنـــــ ـوز مے تَپـــَـ ـد .

دختر تنها

تـــــنهـا ، بــی هـــوایـــی .. آدمــی را خــفـه نــمی کـــنـد .. گــاهـی ، هـــوایـــی شـــدن .. آرام آرام .. بــــدون ِ روسیــاهـــی .. خــامــوشــت مــی کـــــنـد !

دختر تنها

ایــن روزهآ.... نَــبضَـم کُــند می زَنـَـد... قَــلـبَم تیــر می کِــشَـد... دارَم صِــدآی خُــرد شُـدَنِــ اِحــسـآسـم رآ لـآ بِـ لـآی چَــرخ دَنــدِه هـآی زِنــدِگـی می شِـنَــوَم...

دختر تنها

بیــداری؟ آری، بــــی «دار» م؛ چـــرا کـــه اگـــر «دار» ی داشتـــم؛ یــا قـــالــی زنــدگــی ام را خــودم مـی بـافـتــم؛ یـــا زنــدگـی ام را بــه «دار» می آویختــم و خلــاص؛ پــس بــی «دار» بــی «دار» م . . .

دختر تنها

جـــور میکند خـــدا دَر و تخته را با هم... همانطور که من و تو را آشـــنا کرد... تــو شدی خـــاطره ســـاز... من شدم خــــاطره باز...

دختر تنها

چه دعایی کنمت بهتر از این خنده ات از ته دل ،گریه ات از سر شوق،روزگارت همه شاد،سفره ات رنگارنگ،تنت سالم و شاد،که بخندی همه عمر ...

raha

بچه که باشی از “نقاشی”هایت هم می‌ توانند به روحیات و مشکلات و درونیاتت پی ببرند ، بزرگ که می‌ شوی از حرفهایت هم نمی‌ فهمند توی دلت چه خبر است !!!... +اپمممممممممممم

مَــ ــهــ ــב ے ــهــ

کاش بگذاری که شالت باشم ،یا پالتویی بر تنت دلم گرفته از بهار که سرما را می برد ! حدا قل بگذار رنگ سالت باشم !

mohadese

سلام دوست عزیز ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ .....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@ خوشحال میشم بهم سر بزنید[گل]

mahtab

¤¤¤¤¤¤¤¤¤------------------¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ -------¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤----------------------¤¤¤-¤¤¤-----------------------------¤¤¤ __¤¤¤¤¤--------------سلامي به لطافت عشق--------------------¤¤¤ _ ¤¤¤-----------پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردني است---------- ¤¤¤ ¤¤¤---------------------------------------------------------------------------¤¤¤ ¤¤¤--به نام دوست که زندگي و زيبايي لايق اوست----------------- ¤¤¤ ¤¤¤------بي شک مرگ پايان کبوتر نيست----------------------------- ¤¤¤ ¤¤¤------