تغییر

دیر آمدی ... کمی تغییر کرده ام... برای شناختنم عکسم را مچاله کن !(مخاطب خاص)

/ 1 نظر / 19 بازدید
سارا

دلِ سبــــــزم را گـره زد ...... و رفت تا بـــــــه آرزوهـــایش برسـد ....! من فقط یک واسطه بودم ! دل را خدا داد و تو هم بردی