به احترام اونی که رفت...

 به احترام اونی که رفت... اونی که به خاطر تو ، رفت...

اونی که رفت تا رفتنش ، ترجمه دیگه ای از بودنش باشه...

 اونی که رفت تا یادت باشه این دفعه هم این تویی که باید بمونی...

 اونی که گفت "فقط منو ببخش" و رفت

 و تو بهتر از هر کسی می دونستی که این تویی که اون باید تو رو ببخشه... 

واسه نبودنهات، واسه اینکه تمومش نکردی ،

واسه اینکه موبایلت ، هر وقت تو رو می خواست ، شارژ نداشت،

واسه اینکه هر وقت می خواستت ، نبودی ،

واسه اینکه دلشوره رو به همه دوست داشتن هاش ، تزریق کردی،

واسه اینکه اشکش رو دیدی ، واسه اینکه می فهمیدت، 

/ 1 نظر / 55 بازدید
سارا

کنار ِ پنجره سیگار می کشید ... خسته بود .... آنقدر خسته که یادش رفت بعد از آخرین پُک ، سیگار را به پایین پرت کند ... نه خودش را ...