این سرنوشت من بود

مـــن می نویسم و تـــــــــو نـــــمی خوانی ! امـــــــــــا مخاطب که تو باشی... مدیـــــــونم اگر ننــــــــویسم... ........ شعرهایی که خواندم.

تیر 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
13 پست
تیر 91
12 پست
خرداد 91
18 پست
اسفند 90
6 پست