این سرنوشت من بود

مـــن می نویسم و تـــــــــو نـــــمی خوانی ! امـــــــــــا مخاطب که تو باشی... مدیـــــــونم اگر ننــــــــویسم... ........ شعرهایی که خواندم.

 یکـــ فنجاט  چاے داغْــ ...

و باراטּ ...

و هَــوایے کــہ هَــوایے امْــ کرده ...

انگار آسْماטּ همْــ بَدشـ نمے آید

پا بــہ پاے دلَــمْــ ببارد

پاورچین پاورچین ...

بــہ خاطراتتــ سَر میزنمْــ

دُزدکے عکسهایتــ را میبینمْــ

میدانمْــ کــہ قُـ ـ ـولْــ داده بودمْــ ...

دیگر نبضــِ ایــטּ رابطــہ مُـ ـ ـرده را نگیرمْــ !

ولے ...

دلْــ اَستــ دیگر 

زبآטּ نمے فَـــهمد ! 

اَصلا تقصیر آسماטּ اَستـــ

کــہ مَرا بے قَــرار تُـو مے کُـند

خُودشْــ مے بارد و سَـبُـکــ مے شَــود

مـטּ باز مثلــِ هَمیشـہ پُـر اَز غََـمــِ دوریتْــ سنگیـטּ تر ....

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/۳٠ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ توسط سامان نظرات () |

 

کسی هسـتـ آغـوششـ را...
شانــه هایشـ را...
به من قرضـ بدهـد...!
تا یکـ دل سیر گریهـ کنمـ؟!
بدونـ هیچـ حرف و سوالــ و جوابــ و دلداریـ و نصیحتــــــی...

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/٢٠ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ توسط سامان نظرات () |

بوی آرامش محض ابدی میآید
برکه آرام وشب آرام، قاصدک هم خواب است.
به گمانم خداهم خواب است.
هوس دزدی سیبی کردم
وخدا این همه را دید و بگفت:
"دیروقتی است که من منتظرم
که بیایی وبچینی سیبی
که فقط سهم توبود" 
نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/٢ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ توسط سامان نظرات () |

: